Health Department

Mr.Bibek Kumar Chaudhary

Mr.Bibek Kumar Chaudhary

Co-ordinator

9848066804

bibelchaudhary190@gmail.com

Mr.Ankit Shrestha

Mr.Ankit Shrestha

PHONE : 9846889223

soham2045@gmail.com