Staffs

Amit Thapa

Amit Thapa

Principal

9742452280

Mr.Bibek Kumar Chaudhary

Mr.Bibek Kumar Chaudhary

Co-ordinator

9848066804

bibelchaudhary190@gmail.com

Er.Sagar Bhandari

Er.Sagar Bhandari

Co-ordinator

9843652794

sagarbhandari094@gmail.com

Er.MadanBajagai

Er.MadanBajagai

Co-ordinator

9804516288

madanbajgai@gmail.com

Jr.Er. J.B Chaudhary

Jr.Er. J.B Chaudhary

Lab Technician

9812540349

cjiban33@gmail.com

Er.AnupAdhikari

Er.AnupAdhikari

9860110522

anupadhikari.aa6@gmail.com

Er.Saurav Raj Pant

Er.Saurav Raj Pant

9810666036

sauravpant2020@gmail.com

Er.Shankar Bhandari

Er.Shankar Bhandari

Lecturere

9866852508

shankar34bhandari@gmail.com

Mrs.SrijanaSapkota

Mrs.SrijanaSapkota

9840023039

sapkotasrijana2020@gmail.com

Ms.shristishrestha

Ms.shristishrestha

9844838512

shristishrestha71@gmail.com

Mr.Ankit Shrestha

Mr.Ankit Shrestha

PHONE : 9846889223

soham2045@gmail.com

Mrs.MishraKhanal

Mrs.MishraKhanal

9868021590

mishrakhanal82@gmail.com

Mrs.SagunPanta

Mrs.SagunPanta

Librarian

9848218625

utsav.shumthapa@gmail.com

Mr.Pankaj Raj Pandeya

Mr.Pankaj Raj Pandeya

Accountant

9858029451

luckypankajpandeya2010@gmail.com

Mr.Gautam Kumar shrestha

Mr.Gautam Kumar shrestha

Accountant

9858029451

shresthagt@gmail.com

Mr. Pradip Kumar Srivastava

Mr. Pradip Kumar Srivastava

9866857993

Mr. Rajendra Shrestha

Mr. Rajendra Shrestha

Librarian

9858021309

RajendraVerma

RajendraVerma

9858025071

Bharat Pokhrel

Bharat Pokhrel

9848259599

Mr. Bhes Raj Chaudhary

Mr. Bhes Raj Chaudhary

9858021103

Mr. K.P Ghimire

Mr. K.P Ghimire

9858040401

Pankaj Kumar Misra

Pankaj Kumar Misra

Lecturere

9848011388

Dr. Prabin Kumar Gupta

Dr. Prabin Kumar Gupta

9851174347

Chandra KesharVerm

Chandra KesharVerm

9848046019

Dr. SamikshyaThapa

Dr. SamikshyaThapa

9868152999

Mr. Ramashankar Chaudhary

Mr. Ramashankar Chaudhary

9858027396

Mr. PramodNaag

Mr. PramodNaag

9848024422

Mr. J.P. Misra

Mr. J.P. Misra

9848029522

NishaThapa

NishaThapa

9841507632

Mrs. KalpanaRawal

Mrs. KalpanaRawal

9843177097

Dr. Asmita Gautam

Dr. Asmita Gautam

9868252972