नियमित (Regular) तथा आंशिक (Back) परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धमा ।